Güneydoğu'da İlk Kez Adıyaman'da 'arı zehri' üretimi yapılacak

Güneydoğu'da İlk Kez Adıyaman'da 'arı zehri' üretimi yapılacak

HABER MERKEZ?-Ad?yaman Sert Kabuklu Meyveler Ara?t?rma Enstitüsü Müdürlü?ü taraf?ndan ba?lat?lan proje kapsam?nda ar? yeti?tiricilerine 16 adet ar?l? kovan, ar? zehri toplama aparat?, oto buzdolab? ve ar? zehri muhafaza ?i?esi da??t?m? yap?ld?.

Sert Kabuklu Meyveler Ara?t?rma Enstitüsü Müdürü Türker Ali Türker Yener, düzenlenen ar?l? kovan ve ar? zehri üretim malzemesi da??t?m program?nda yapt??? konu?mas?nda, her biri di?erinden de?erli olan ar? ürünlerinden bu projede ar? zehri üretiminin hedeflendi?ini kaydetti.

"Güneydo?u Anadolu Bölgesinde ilk defa üretilmi? olacak"

Yener, konu?mas?na ?öyle devam etti:

"Ar? zehri 'Ar?lar?n zehir torbas?nda olu?an ve içerisinde ba?l?ca mellitin, apamin, MCD- peptidi, histamin, hyaluronidaz, fosfolipaz-A2 bulunan, keskin kokulu, ac? tatda, sar?mt?rak renkte, s?v?, hava ile temas?nda çabuk kuruyup kristalize olan bir maddedir' ?eklinde tan?mlanm??t?r.
Avrupa'da uzun y?llar ar? zehri, eklem rahats?zl?klar?nda, özellikle romatizmal hastal?klarda kullan?lmaktad?r (Genç 1993), ayr?ca gribal enfeksiyonlarda ve ortopedik hastal?klara kar?? kullan?lmakta, iltihap kurutucu ve aneljezik (a?r? kesici) etkileri bulunmaktad?r (Feraboli 1997). Amerikan Apiterapi Birli?i, günümüzde mafsal iltihab? (arterit), doku sertle?mesi, deri veremi, ya?l?larda görülen deri sertle?mesi, kronik yorgunluk sendromu, yara izi, deri kanseri, ekzema gibi hastal?klar?n tedavisinin ar? zehri ile yap?ld???n? bildirmi?tir (Cherbuliez 1997). Ar? zehri temel olarak immünolojide, alerjik hastal?klar?n tedavisinde, bunun yan?nda romatizmal hastal?klarda, gut hastal???nda, sclerosis’de (doku sertle?mesi), ayr?ca scleroderma (ya?l?larda görülen deri sertle?mesi) ve ast?m? da kapsayan çe?itli immünolojik hastal?klar?n tedavisinde de kullan?lmaktad?r (Schmidt 1997). Bunlar?n yan?nda, ar? zehri, epilepsiye (Ziai ve Blume 1990), bir çok arthritis çe?itlerine, baz? kanser çe?itlerine ve bo?az enfeksiyonlar?na kar?? (Anonim 1993) migrene, kolesterole kar?? (Kel’man 1960), sinüzite (Fotin ve Gelmedova 1981), kansere, ülsere, ast?ma (Kell 1996) tedavi amac?yla kullan?lmaktad?r. Projemizle bu kadar de?erli olan ar? zehri üretimi Ad?yaman da yap?larak Güneydo?u Anadolu Bölgesinde ilk defa üretilmi? olacakt?r. Bu durum öncelikle Ad?yaman sonras?nda GAP Bölge illerinde fark?ndal?k yaratacakt?r."

"Projemizden 20 ar?c? çiftçi faydalanacak"

20 ar?c? çiftçinin faydalanaca?? belirten Yener, "GAP Bölge Kalk?nma ?daresi Ba?kanl???nca desteklenen, Ad?yaman Sert Kabuklu Meyveler Ara?t?rma Enstitü Müdürlü?ü olarak yürüttü?ümüz projemizden 20 ar?c? çiftçi faydalanacak olup, bu ar?c?lar her ilçeden en az bir ki?i olacak ?ekilde Ad?yaman Ar? Yeti?tiricileri Birli?i üyeleri içerisinden seçilmi?tir. Proje kapsam?nda her ar?c?ya; 16 adet ar?l? kovan, ar? zehri toplama aparat? (1 adet), oto buzdolab? (1 adet), ar? zehri muhafaza ?i?esi (90 adet) verilecek olup bu gün burada da??t?mlar?n? gerçekle?tirmekteyiz. Projemizle Güneydo?u Anadolu Bölgesinde ilk defa ar? zehri üretimi gerçekle?tirilmi? olacakt?r. Ülkemizde ar? zehri son bir iki y?ld?r ar?c?lar?m?z?n gündemindedir. Projemiz GAP illerine model proje olacakt?r."ifadelerini kulland?.

Yap?lan aç?klaman?n ard?ndan ar? üreticilerine ürünler da??t?ld?.